Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok
č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda


KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE

ČÍSLO VÝKRESU 1


KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE 

ČÍSLO VÝKRESU 2


Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2021


ZÁSADY PRENAJÍMANIA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE TICHÝ POTOK

UPNS Oznamenie Zadanie(pdf)


UPNS zadanie (pdf)


SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE„ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TICHÝ POTOK“v rozsahu podľa prílohy č.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie v znení neskorších predpisov


Navrh VZN 2017


Priloha VZN Tichy Potok 2017


V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   2016    DZN   (pdf)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.