KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE

ČÍSLO VÝKRESU 1


KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE 

ČÍSLO VÝKRESU 2


Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2021

vzn_2021_tp_dane.pdf

UPNS Oznamenie Zadanie(pdf)

oznamenie_zadanie_opt.pdf

UPNS zadanie (pdf)

zadanietp_opt.pdf

SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE„ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TICHÝ POTOK“v rozsahu podľa prílohy č.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie v znení neskorších predpisov

sprava_upd.pdf

Navrh VZN 2017

navrh_vzn2017.pdf

Priloha VZN Tichy Potok 2017

priloha_vzn__tichy_potok_2017.docx

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   2016    DZN   (pdf)

vzn_dane_tichy_potok_2016_opt.pdf