Dobrý deň vážení spoluobčania a návštevníci

Zajtra 4.6.2024 utorok budú našou obcou prechádzať účastníci už 15. ročníka NA BICYKLI DEŤOM 2024, ktorú organizuje Občianske združenie – Deťom pre život Bratislava.

Je to Medzinárodný charitatívny projekt na podporu osvety boja s onkologickými ochoreniami detí. Preto Všetkých vás pozývame na futbalové ihrisko v Tichom Potoku  a to:

zajtra v čase od 11.00hod. do 12.00 hod.

aby ste prišli finančne podporiť túto charitatívnu akciu verejnou zbierkou dobrovoľným finančným príspevkom priamo cyklistickému pelotónu do pokladničky, kto koľko môže dať, za každé euro sú veľmi vďační. Z tohtoročnej zbierky budú podperené rekondičné pobyty onkologicky chorých detí ako aj liečba v nemocnici.

Táto akcia,  ktorá začala včera 2.6. v Stakčíne a bude končiť 9.6. v Bratislave-Ružinove.

 Zajtra bude prechádzať z trasou Prešova po dedinách cez Sabinov až do Popradu.

Všetkých Vás pozývame, aby ste prišli podporiť túto charitatívnu akciu.


Otec Štefan Basilius Rejnič, OSA
Otec Basilius sa narodil v roku 1936 v Tichom Potoku
(Prešovská diecéza, Slovensko) a do našej komunity prišiel v
roku 1972. Po noviciáte v Nemecku zložil v roku 1973
profesiu a v roku 1980 bol vysvätený za kňaza.
Otec Basilius bol zamestnaný v kláštoroch Zwiesel, Viedeň
(v rokoch 1993 až 1997 ako kaplán) a Stuttgart
a do Zwieselu prišiel po svojom odchode do dôchodku.

Otec Basilius: „Môj život obohacuje dôstojné
slávenie Eucharistie, verná modlitba
žalmov a každodenné rozjímanie nad
biblickými pasážami. Dodnes by som
rád poďakoval Bohu, že s Jeho pomocou
môžem pokračovať na svojej ceste rehoľníka,
aj keď som niekedy musel prekonávať
veľké ťažkosti.“  KOSTOL PRI SV. AUGUSTÍN

+ Otec Štefan Basilius Rejnič, OSA
(04.08.1936 - 16.05.2024)
Vičnaja mu pamjať!
Jarná kampaň 2024 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

V dňoch od 2. apríla do 19. apríla 2024 bude prebiehať štyridsiata deviata kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v celkovom počte 367 796 vakcinačných návnad.

Informácie o vakcíne

Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom.

Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

V období distribúcie návnad a dva týždne po distribúcie návnad by malo byť vo vakcinačnej oblasti zabránené voľnému pohybu psov a mačiek, lebo sú potravinovými konkurentami z hľadiska požierania  návnad.

 Letecká distribúcia bude vykonaná z  letiska Poprad na území celého Prešovského kraja.

 Ručná pokládka vakcín sa začína dňa 4.4.2024 v okrajových častiach mesta Prešov.

Prosíme o informovanie občanov spôsobom obvyklým. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov ma kľudne kontaktujte.

MVDr.Valerián Kvokačka
Riaditeľ a generálny tajomník
služobného úradu
RVPS Prešov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
Levočská 112
080 01 Prešov
Tel.: 051 7493650

Mobil: +421905879061
e-mail: Riaditel.PO@svps.skO Z N A M

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom,
že dňa 06.12.2023 sa uskutoční v našej obci výkup papiera
a jedlého oleja

Výkup sa uskutoční:
od 15:10 do 15:40 hod. – pred OBECNÝM úradom

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky,
použitý jedlý rastlinný olej

KARTÓN NEVYKUPUJEME – LEN ODOBERIEME!

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické
potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo
hygienické vreckovky.
Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera alebo
za 4L oleja – 1 balík kuchynských utierok (2 rolky)

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za:
1 kg papiera 0,01 EUR, alebo za 10 kg papiera 1 ks toaletného
papiera.


UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!


V Lipanoch, dňa 20.11.2023

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania, pozvánka na ústne pojednávanie Mesto Lipany ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. d) a i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začalo dňa 14.11.2023 na základe žiadosti, ktorú podala Obec Tichý Potok, Tichý Potok 139, 082 74 Tichý Potok správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

28.11.2023 (utorok) o 11:15 hod.
so stretnutím pozvaných účastníkov na obecnom úrade v Tichom Potoku.

Oznám

Občianske združenie Šteľbach a Obec Tichý Potok Vás pozývajú do
projektu „Šatky mojej babky“.

V priestoroch našej najstaršej drevenice, ktorá slúži obci ako Múzeum
rusínskej kultúry, usporiadame výstavu šatiek, ktoré boli samozrejmou
súčasťou nášho kroja. Ženy ich nosili na hlave celý život a naše babky
by sme si bez nich ani nevedeli predstaviť. Prosíme Vás preto, aby ste
nám na tento účel požičali šatky, ktoré sa vám zachovali po vašich
mamách a babkách. Môžu to byť napríklad:

(čítaj po našomu)
„štofky, tibetky, delinky, šafolky, hatlasky, perkalky,
vyšyvany chustky abo vovňany chustky“

- čím staršia chustka, tým je vzácnejšia! Šatky je potrebné doniesť na
Obecný úrad od 20.11.2023 do stredy 22.11.2023, po skončení
výstavy vám budú vrátené.

Náš projekt podporila nadácia Modrá Torysa z grantového programu
2 % zaplatenej dane. Vopred ďakujeme za vašu ochotu ukázať naše
kultúrne dedičstvo širokej verejnosti.


Vážená pani primátorka/starostka, vážený pán primátor/starosta,

dovoľujem si Vám oznámiť, že zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja svojim uznesením č. 138/2023 zo dňa 15. mája 2023 schválilo začatie obstarávania zmeny Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
Odbor strategického rozvoja pripravuje v súčasnosti rozsah tejto zmeny zo zameraním na územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a umiestnenie verejnoprospešných stavieb.

Podnety na zapracovanie do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja z pohľadu Vášho mesta, obce alebo regiónu privítame do 24. novembra 2023 na poštovej adrese Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo na elektronických adresách janette.dugasova@psk.sk, kristina.piskurova@psk.sk, zuzana.molcan@psk.sk.

S pozdravom
PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA, v.r.
vedúca odboruSviatok všetkých svätých ... Kam s odpadom z hrobových miest


O Z N Á M E N I E
o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Tichý Potok – Zmeny
a doplnky č. 1 územného plánu obce


20.08.2023
Letné olympijské hry Šteľbach 2023 v Tichom Potoku


Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obceFORMULAR - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Najčastejšie sú syry balené do plastového obalu, ale nájdu sa aj také, ktoré sú balené do papiera, hliníkového obalu, prípadne do kombinácie viacerých druhov obalov. Veríme, že práve prostredníctvom konkrétnych príkladov si obyvatelia ľahšie zapamätajú, ako správne triediť jednotlivé druhy odpadov.

V prílohe vám posielame plagát v PDF formáte s názvom „Ako správne vytriediť obaly od syrov". Prosím, zabezpečte jeho sprístupnenie obyvateľom svojej obce alebo mesta na vašej internetovej stránke alebo v miestnom periodiku.REFERENDUM 2023 (VÝSLEDKY)
Referendum sa konalo v sobotu 21. januára 2023. Z dôvodu nízkej účasti bolo referendum neplatné. Zdroj: ŠÚ SR


Zber Separovaného Odpadu 2023


ODPOČET SPOTREBY VODY V DOMÁCNOSTIACH

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod P r e š o v Vám oznamuje, že v mesiaci január 2023 bude vo Vašom meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.

Odpočet sa bude vykonávať:
v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. zamestnancami VVS, ktorí sa na Vaše požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.
Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty (meradla k odpočtu). 

V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav meradla do 3 pracovných dní od zanechania odpočtového lístka (kartičky) a to:
e-mailom:   zakaznik@vodarne.eu
                           alebo        
telefonicky: NON STOP   0517572421, +421911968120
       v pracovných dňoch: 0517572777, +421911968141, +421911968502Bratislava - Prezentácia definitívnych výsledkov volieb 2022 je zverejnená na stránke www.volbysr.sk


Tichý Potok - základné demografické údaje podľa sčítania obyvateľov k 31. 12. 2021


Obec Tichý Potok a Občianske združenie Šteľbach pozývajú deti, mládež a priaznivcov športu a zábavy na obľúbené športové hry LETNÉ OLYMPIJSKÉ HRY „ŠTEĽBACH 2022“
v nedeľu 21. augusta 2022 o 15.00 h na futbalovom ihrisku Registrácia súťažiacich bude v čase 15.00 – 15.30 h. 

Registračný poplatok súťažiaceho je 1,00 €.
Vekové kategórie súťažiacich:

 • 1. kategória - škôlkari
 • 2. kategória - deti 1., 2. a 3. ročníka ZŠ
 • 3. kategória - deti 4., 5. a 6. ročníka ZŠ
 • 4. kategória - deti 7., 8. a 9. ročníka ZŠ
 • 5. kategória - deti staršie ako 15 rokov
Súťažiť sa bude o medaily a vecné ceny.
Súčasťou programu bude tombola, kde môžete vyhrať pekné ceny.
Prosíme organizácie aj jednotlivcov o peňažný alebo vecný dar, ktorým podporíte toto
športové podujatie. Ďakujeme!N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda


Pozvánka 

Obec Tichý Potok v spolupráci s Občianskym združením  Štelbach  

v Tichom Potoku pozývajú detí, mládež, rodičov, starkých a priateľov    

na prázdninovú diskotéku

5.júla 2022 so začiatkom o 17.00h.

na amfiteátri v Tichom Potoku.

 (ihrisko pod dedinou)

 Žiaci, ktorí donesú vysvedčenie a budú mať čisté jednotky budú odmenení vecnými cenami.

Talentované detí budú mať príležitosť zaspievať, zarecitovať básničku, alebo ukázať zručnosť pri detských hrách a to na novom amfiteátri.  

Zároveň, oznamujeme : kto chce podporiť túto akciu

 (sponzorský ), nech kontaktuje starostku obce . 0905 275 143.

Tešíme sa na spoločnú zábavu. 

Organizačný tým.  


Obec Tichý Potok a Občianske združenie Šteľbach Vás pri príležitosti
50. výročia založenia FS Tichopotočan srdečne pozývajú na

PRVÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL S VESELICOU TICHÝ POTOK

SOBOTA 18. Júna 2022 o 17.00 HODINE
AMFITEÁTER pri ihrisku

Program festivalu:
17.00 h   Otvorenie 1. folklórneho festivalu v Tichom Potoku
17.05 h   Príhovor starostky obce
17.15 h    Slávnostné otvorenie amfiteátra s požehnaním

17.30 h   Vystúpenie folklórnych skupín z Bajeroviec, Blažova, Brezovice, Dubovice, Lipian, Oľšavice a Tichého Potoka. Súčasťou programu bude prezentácia CD „A v Šteľbachu pri skaľi“

20.00 h   Ľudová veselica (hudobná produkcia Dj Music)

Podujatie finančne podporili:
❖ Predseda vlády SR Eduard Heger, dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
❖ Obec Tichý Potok
❖ Staňte sa aj vy sponzorom nášho podujatia!03.05.2022


18.02.2022

Výpis uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tichý Potok konaného dňa 04.02.202218.01.2022

Kalendár na separovaný zber 2022


17.01.2022

Poliklinika Sabinov oznamuje, že mobilná očkovacia jednotka bude v našej obci očkovať v utorok 18.1.2022 v kultúrnom dome v Tichom Potoku a to so začiatkom očkovania - 13:05, koniec očkovania - 14:00 hod.

 

13.01.2022 

Daňovník a platca miestnych poplatkov v obci Tichý Potok


13.01.2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce


17.12.2021

Dobrý deň vážení spoluobčania

Poliklinika Sabinov oznamuje, že mobilná očkovacia jednotka bude v našej obci očkovať v

              pondelok 20.12.2021

v kultúrnom dome v Tichom Potoku a to so začiatkom očkovania –

              13:30, koniec očkovania - 14:30 hod.

OČKUJEME:
- záujemcov o dávku JEDNODÁVKOVEJ VAKCÍNY Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson
- záujemcov o I. dávku vakcíny Pfizer, Moderna
- záujemcov o II. dávku vakcíny Pfizer, Moderna (I. dávku nemuseli dostať, na výjazdovom očkovaní od nás, ale hocikde inde, dôležité je, aby bol splnený interval 21 až 40 dní od podania I. dávky v akomkoľvek očkovacom centre na Slovensku)

*Certifikáty o očkovaní, nebudú vystavené na miesta, budú doručené do 1 týždňa s dátumom očkovania ku dňu očkovania
-----
3. dávka, nové info od 14.12.:

*Podanie dávky (III. dávka) v prípade dvojdávkových vakcín (Pfizer/Moderna) je možné po 3 mesiacoch od podania 2. dávky.

*Podanie dávky (III. dávka) po jednodávkovej vakcíne Janssen (Johnson) je možné po 2 mesiacoch od podania 1. dávky.

*Stačí sa dostaviť na miesto, je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.

*Očkovať sa môžu občania od 18 rokov .


10.12.2021

Tip na darček... Ako vianočný darček pod stromček darujte naše prvé CD. Urobíte radosť svojim blízkym a zároveň podporíte naše spoločné úsilie a záchranu nášho kultúrneho dedičstva.

CD si môžete kúpiť v kancelárii Obecného úradu v Tichom Potoku cena : 8,-€ (Osem Eur)

alebo 8€ + 2€ (Desať eur) poštovné a balné v prípade, že ho chcete zaslať, úhradu pošlite na účet obce:

VUB: IBAN SK45 0200 0000 0000 16329572

Kontakt:
Mgr. Ľubica Zdravecká
    Starostka obce
08274 Tichý Potok č.139

obectp@gmail.com

0514591240 Obecný úrad
0905275143 mobil


25.11.2021

Obec Tichý Potok  oznamuje podľa § 19b ods. (1) písm. a)  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia  sa začalo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Tichý Potok/.


25.11.2021

Oznámenie o možnosti doručenia námetov k ZaD


24.11.2021

Poliklinika Sabinov - výjazdový očkovací tím - oznamuje občanom starším ako 18 tokov,

 že v Tichom Potoku sa uskutoční očkovanie proti Covid 19

       v sobotu 27. 11. 2021

 so začiatkom očkovania cca 11:00 - do cca 12:00 v kultúrnom dome Tichom Potoku.

Na očkovanie pozývajú :

 • záujemcov o dávku NOVEJ JEDNODÁVKOVEJ VAKCÍNY Janssen od spoločnosti
 • Johnson & Johnson
 • záujemcov o I. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna
 • záujemcov o II. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna  pričom 1. dávku ste  nemuseli dostať, na výjazdovom očkovaní od očkovacieho tímu , ale hocikde inde, dôležité je, aby bol splnený interval 21 až 40 dní od podania I. dávky v akomkoľvek očkovacom centre na Slovensku, ďalej pozývaju
 • záujemcov o III. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna s tým, že musia spĺňať podmienky - v prípade zdravého človeka musí prejsť aspoň 6 mesiacov od II. dávky vakcíny,  v prípade človeka s väznou zdravotnou diagnózou musia ubehnúť aspoň 4 týždne od II. dávky.
Očkovanie odporúčame prekonzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom.

Na očkovanie nie je potrebná registrácia ani objednávanie, Stačí sa dostaviť do kultúrneho domu a  potrebné je mať so sebou občiansky preukaz a kartičku zdravotnej poisťovne.

* Očkovať sa môžu občania nad 18 rokov.  

Pozývame všetkých, ktorí ešte nie sú očkovaní.
Spoločne sa chránime.


12.11.2021

Akčný plán okresu Sabinov na ďalších 5 rokov08.11.2021

ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK

v dňoch od 08.11.2021 – 11.11.2021 do 15:00h

Odovzdávanie vyzbieraných pneumatík bude

v obci TICHÝ POTOK

 pri hasičskej zbrojnici


08.11.2021

Dobrý deň Vážení spoluobčania

Poliklinika Sabinov výjazdový očkovací tým oznamuje  občanom starším ako 18 tokov, že v Tichom Potoku sa  uskutoční očkovanie proti covid 19

    v pondelok 8.11.2021

   so začiatkom  očkovania 12:20 - do 12:50 v kultúrnom dome Tichom Potoku.

Na očkovanie pozývame :

 • záujemcov o dávku NOVEJ JEDNODÁVKOVEJ VAKCÍNY Janssen od spoločnost Johnson & Johnson
 • záujemcov o I. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna
 • záujemcov o II. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna  pričom 1. dávku ste  nemuseli dostať, na výjazdovom očkovaní od očkovacieho tímu , ale hocikde inde,
dôležité je, aby bol splnený interval 21 až 40 dní od podania I. dávky v akomkoľvek očkovacom centre na Slovensku

ďalej pozývame
 
- * záujemcov o III. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna s tým, že musia spĺňať podmienky - v prípade zdravého človeka musí prejsť aspoň 6 mesiacov od II. dávky vakcíny,

v prípade človeka s väznou zdravotnou diagnózou musia ubehnúť aspoň 4 týždne od II. dávky. Očkovanie odporúčame prekonzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom.

Na očkovanie nie je potrebná registrácia ani objednávanie, Stačí sa dostaviť do kultúrneho domu a  potrebné je mať so sebou občiansky preukaz a kartičku zdravotnej poisťovne.

* Očkovať sa môžu občania nad 18 rokov.  Pozývame všetkých, ktorí ešte nie sú očkovaní. Spoločne sa chránime.


26.10.2021
Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky - Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.


26.10.2021
Informácie o výjazdovom očkovaní, ktoré sa uskutoční zajtra 27.10. v Tichom Potoku

začiatok očkovania 12:20 - koniec očkovania 13:05

OČKUJEME:
- záujemcov o dávku NOVEJ JEDNODÁVKOVEJ VAKCÍNY Janssen od spoločnosti
Johnson & Johnson

- záujemcov o I. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna

- záujemcov o II. dávku vakcíny Pfizer, alebo Moderna (I. dávku nemuseli
dostať, na výjazdovom očkovaní od nás, ale hocikde inde, dôležité je,
aby bol splnený interval 21 až 40 dní od podania I. dávky v akomkoľvek
očkovacom centre na Slovensku)

- záujemcov o III. dávku vakcín Moderna, alebo Pfizer ( pre ľudí bez
závažnej zdravotnej diagnózy 6 mesiacov po podaní II. dávky, pre
imunosupresívnych ľudí s potvrdenou závažnou zdravotnou diagnózou, alebo
s potvrdením od všeobecného lekára - 4 týždne po podaní II. dávky)

*Stačí sa dostaviť na miesto, je potrebné mať so sebou občiansky
preukaz.

*Očkujeme občanov 18 ROKOV + s neobmedzenou hornou vekovou hranicou.
Občan musí mať v deň očkovania dovŕšených 18 rokov.


26.10.2021
Projekt "Podpora separovaného zberu odpadu"


11.10.2021

Poliklinika Sabinov, prostredníctvom výjazdového očkovacieho tímu bude zajtra 12.10.2021 (utorok): očkovať v našej obci so začiatkom od  10:30 - 11:00 hodiny v kultúrnom dome v Tichom Potoku vakcínami proti ochoreniu covid 19.


04.10.2021

OZNÁMENIE O REALIZÁCII PROJEKTU
Obec Tichý Potok oznamuje, že realizuje projekt
„Krojové vybavenie Folklórnej skupiny Tichopotočan“


07.09.2021

Poliklinika Sabinov prostredníctvom svojho vyjazdového tímu bude realizovať očkovanie proti corona vírusu.

OBEC TICHÝ POTOK: 10.9.2021 (piatok): 

začiatok očkovania 12:18h - koniec očkovania 13:18h

v budove bývalej školy

*Registrácia vopred na očkovanie pre občanov nie je potrebná. Stačí sa dostaviť na miesto, je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.

*Očkujeme občanov nad 16 rokov + s neobmedzenou hornou vekovou hranicou.  Občan musí mať v deň očkovania dovŕšených 16 rokov.

*Ak bude mať niekto z očkovaných pod 18 rokov (16+), tak je potrebné, aby bol v doprovode rodiča / zákonného zástupcu.

*Očkujeme vakcínou Pfizer


31.08.2021

Obec Torysa
v spolupráci s
Farským úradom Torysa
organizuje
posviacku kríža
na hore Homôlka


Dňa 12. septembra 2021 o 14:30 hod

 

18.08.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa
M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I A

 

29.07.2021

Informácie k očkovaniu:

Očkovanie v spolupráci s OC Eperia bude prebiehať na 1. poschodí vedľa predajne A3 Sport

v čase od 10.00 do 18.00 hod., pričom záujemcovia o očkovanie budú vybavovaní priebežne.

Na očkovanie je potrebné priniesť si občiansky preukaz a preukaz poistenca.

K dispozícii budú dva trojčlenné očkovacie tímy v zložení lekár, sestra a záchranár.

Očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson záujemcov 18+.

Do pozornosti dávame, že na očkovanie je možné sa aj vopred zaregistrovať cez PSK portál:

https://psk-ockovanie.sk/rezervacia-terminu-janssen/

čím môže záujemca predísť dlhému státiu v rade.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU.


Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, 

že dňa štvrtok 24.06.2021 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja.  Výkup sa uskutoční: od 15:10 do 15:40 hod. pred OBECNÝM úradom


15.06.2021

Prechádzka ku studničke

20.06.2021 : Deň otcov


   1.  Prechádzka ku studničke pod rozprávkovým bukom (iba polhodina jedným smerom)

   2. Opekačka na ihrisku pod obcou


14.06.2021


Pozvánka

Súťaž v kosení trávy
s ručnou kosou

Kedy: 19.6.2021 (sobota)
od 15.00 hod.

Kde: v školskej záhrade
v Tichom Potoku


 
14.05.2021      
  

Ako kompostovať doma

  
kompostery_foto_2021.pdf

11.05.2021

Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Tichý Potok

   sobota  15.05.2021 v čase od 8.00-12.00 hod 

Kulturný Dom


 

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2021/2022

zapis_do_ms_21_22.pdf

29.04.2021


Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Tichý Potok

    01.05.2021 v čase od 8.00-12.00 hod 

Kulturný Dom


Oznam: Obecná knižnica v Tichom Potoku je otvorená každy piatok od 16:00 do 20:00 hodiny


21.04.2021


Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Tichý Potok

    24.04.2021 v čase od 8.00-12.00 hod 

Kulturný Dom


16.04.2021

Informácia k čestnému vyhláseniu o kompostovaní  biologicky rozložiteľného odpadu z domácností


14.04.2021


Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Tichý Potok

    17.04.2021 v čase od 7.00-12.00 hod 

Kulturný Dom

  

  

Návštevníci od 14.04.2021:
Visitors from 14.04.2021:


29.03.2021

Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Tichý Potok

  03.04.2021 v čase od 7.00-12.00 hod
 

 Kulturný Dom


19.03.2021
Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia 
COVID-19 v obci Tichý Potok

  sobota 20.03.2021
  sobota 27.03.2021

každú sobotu v marci od 13:00 - 18:00 - Kulturný Dom


11.03.2021


04.03.2021
Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia
        COVID- 19 v obci Tichý Potok

  sobota 06.03.2021
  sobota 13.03.2021
  sobota 20.03.2021
  sobota 27.03.2021

každú sobotu v marci od 13:00 - 18:00 - Kulturný Dom


04.03.2021
Určenie zdravotného obvodu od 01.03.2021

zdravotneho_obvodu_2021.pdf

28.02.2021
Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia
        COVID- 19 v obci Tichý Potok

Nedeľa – 28.02.2021 - od 13:00 - 18:00 - Kulturný DomSČÍTANIE OBYVATEĽSTVA


17.02.2021
Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia
        COVID- 19 v obci Tichý Potok

Sobota – 20.02.2021 - od 13:00 - 18:00 - Kulturný Dom


Jarná škola 2021

Vážení rodičia, počas jarných prázdnin je možné zriadiť dobrovoľnú jarnú školu.

Kedy: 22. – 26.2. 2021 Čas: 8:00 – 15:00 hod.

Kde: v priestoroch ZŠ, v školskom klube detí

Cieľová skupina: všetci žiaci, prioritne žiaci, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu a žiaci 9. ročníka

Stravovanie: zabezpečené v školskej jedálni na základe prihlášky


07.02.2021
Opätovné skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia
        COVID- 19 v obci Tichý Potok

Nedeľa – 07.02.2021 od 13:00 hod. do 18:00 hod

07.02.2021_test.pdf

Návrh VZN 1/2021 nakladaní s odpadom

VZN_1-2021-odpad .pdf

Kalendár

kalendar_2021b.pdf

21.01.2021
Celoplošné testovanie v obci Tichý Potok


Čas testovania:

    sobota 23. 01. 2021
     od 8.00 do 12.00 h

Odberné miesto: vonkajšie priestory pri Kultúrnom dome


21.01.2021
POKYNY K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU

celoplosne_testovanie_rozhlas_21_01_2021.pdf

07.01.2021
OZNAM O UKONČENÍ PROJEKTU „Šteľbaske CD“

40309739-bf6b-4ada-8cf8-180c7b6e0a30.jpg

14.12.2020
Projekt : Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Tichý  Potok.

Oznam_o_projekte HZ.pdf

01.12.2020
Ako počas sviatkov vytvoriť čo najmenej odpadu

vianocny_plagat_a4.pdf

01.12.2020
ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK a to dňa 02.12.2020

plagat_pneumatiky.pdf

20.11.2020
V meste Sabinov bolo zriadené mobilné odberné miesto na antigénové testy

mobilne_odberne_miesto_2020.pdf

15.11.2020
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov

verejna_vyhlaska_29.10.2020.pdf

26.10.2020
OZNÁMENIE O REALIZÁCII PROJEKTU

Obec Tichý Potok oznamuje, že v termíne od 31. 8. 2020 do 31. 10. 2020 realizovala projekt „VYBAVENIE KULTÚRNEHO DOMU V TICHOM POTOKU“ (pdf 457 KB)

10_2020_psk_oznamenie_o_projekte.pdf

15.10.2020
Oznám : Vývoz 20.10.2020 vyseparovaného elektro odpadu a nebezpečných látok pdf 61.55 KB

oznam_15.10.2020.pdf

02.10.2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdraviaOpatrenia 

ÚVZ I.    pdf 111.40 KB


02.10.2020
ÚVZ II.    pdf 158,08 KB

2020-10-02-082053-opatrenie___vz_ii.pdf

02.10.2020
Nariadenie Vlady SR     pdf 215 KB__________________________________

Ochrana osobných udajov 2020 (pdf)
__________________________________

13. zasadnutie Obecného zastupilteľstva   23.júla 2020 o 16:00 h
__________________________________

Sv. Liturgie sú už slávené za účasti ľudu (program bohoslužieb)
__________________________________

Certifikát za rok 2019
__________________________________
OZNAM
V zhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR a na základe rozhodnutia PSK bude
prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 vykonávaná až do odvolania v
upravenom prázdninovom režime.Informácie o CP nájdete na stránke dopravcu www.sad-po.sk a na www.cp.sk SAD Prešov a.s.
__________________________________

Upozornenie od Stavebneho úradu, Lipany:   ... od 23.3.2020 sa nebudú konať ústne pojednávania (pdf)
__________________________________
14.03.2020
"Sv. Liturgie budú slávené bez účasti ľudu pri zamknutom chráme! Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené. Požehnaný čas pod ochranou našej Nebeskej Matky, želá a všetkým vyprosuje o. Leontín Lizák"(zdroj)
__________________________________
29.02.2020
Zápisnica pre voľby do NRSR
__________________________________
29. Februára 2020
Voľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2019 vznikla
daňová povinnosť, POVINNÍ DO 31. 1. 2020 podať DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI.
__________________________________

Zámer a upovedomenie o začatí správneho konania stavby Vodárenskej nádrže Tichý Potok vo
veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie ako dotknutej obci
__________________________________
Upozornenie!!!

Z dôvodu nepriaznivého počasia Vodohospodárske fórum v Tichom Potoku,ktoré malo byť dnes sa neuskutoční.Náhradný termín je 16.01.2020 /štvrtok/ o 16.00 hod.Mgr. Ľubica ZdraveckáStarostka obce Tichý PotokNová Pozvanka
__________________________________

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  
_____________________________________  
     
12. decembra 2019 o 16.00 h Voľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY      

_____________________________________

29. februára 2020Navrh/Projection: Prijmy/Vydaje obce 2020-2022 (pdf) Village expenses 2020-2022 (pdf)
_____________________________________

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku,ktoré sa uskutoční
      21. novembra 2019 o 19.00 h

_____________________________________

Preventívna protipožiarna kontrola v rodinných domoch Pozvánka na výstavu kníh do Obecnej knižnice

Pozvánka na stretnutie jubilantov
_____________________________________

Voľby poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020Autobusovej doprave"Dobrý deň, radi by sme Vás požiadali o zverejnenie dotazníka zameraného na zistenie
dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej
autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Zverejniť
ho môžete, či už na sociálnych sieťach alebo oficiálnych stránkach
Vašich obcí.
_____________________________________

Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov.
Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť
cestujúcich na území PSK.
_____________________________________

Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave."

Dotazník
_____________________________________

Odbor dopravyoddelenie cestnej infraštruktúry
_____________________________________

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku 30.09.2019 o 19.00 hod.
_____________________________________

Projekt CD-čko - Nahrávka Tichopotočán
_____________________________________

- Voľby starostu obce Tichý Potok 2019 - Výsledky volieb
- PROJEKT: NOVÉ KNIHY DO NOVEJ KNIŽNICE
- Zverejňovanie- Voľby starostu obce Tichý Potok 2019
- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Tichý Potok- Pozvánka na Pohárovú hasičskú súťaž "Šteľbach Cup 2019"
_____________________________________

KALENDAR: ZBER SEPAROVÁNÉHO ODPADU 2019 (1 MB - jpg)  
_____________________________________

KALENDÁR: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 2018 (2,69 MB - pdf)  
CALENDAR: SEPARATED TRASH COLLECTION (2,69 MB - pdf)  
_____________________________________

Certifikát 2018 - množstvo triedného zbieru komunálneho odpadu
_____________________________________

2% pre Občianske združenie Štelbach
_____________________________________

Odovzdánie opotrebovaných pneumatík do 18. februára 2019 pri hasičskej zbrojnici
___________________________________              

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 2/2019 9. január 2019

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 57/2018 o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou
namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018. 1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné. (PDF)
___________________________________

Kalendár - Zber Separovaného Odpadu 2019  
___________________________________

Slávnostné otvorenie zmodernizovanej Obecnej knižnice v nedeľu 9. dec. 2018 o 13.00 h        
___________________________________

Výstava fotografií  z projektu „GALÉRIA NAŠICH TRADÍCIÍ„ bude prístupná v Kultúrnom dome v Tichom Potoku dňa 24. 11. 2018 od 9.00 - 19.00 hod.
___________________________________

Získanie hlasov od verejnosti (začina od 26.11.2018): www.komunitnegranty.sk    
_______________________________________________

Projekt skvalitnenia interiérového vybavenia Obecnej knižnice v Tichom Potoku (pdf)
_______________________________________________

Pozvanka na divadlo v Tichom Potoku 21.09.2018 o 18:00  
_______________________________________________

Letná škola tkania 2018 - Ukončenie projektu (pdf)
_______________________________________________

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
________________________________________________

Odpust 2018 pdf

Web stranka: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180814013
________________________________________________


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.