PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TICHÝ POTOK NA OBDOBIE 2017 - 2023