Kupná zluva 17.05.2024


Zmluva o pripojeni na internet _ Has. zbrojnica


Zmluva  o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky


Dodatok č.4 k dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc 2-69/2020 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskoších predpisov (Obchodný zákoník)


K Zmluve o združení

Tento Dodatok č.8 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o združení zo dňa 10.10.2008.
     V Toryse, dňa 11.01.2024


Zluva o poskytovani auditorských služieb, 23.01.2024


Zmluva č. 1/TZ/2023 o nakladaní s komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov


Zmluva č. 928/2023/OPR o poskytnutí dotácie


Zmluva č. 323 0817 o postkytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky


KÚPNA ZMLUVA - Katarína Blažovská, rod. Pavlíková
   (zverejnené 14.04.2023)


ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb


Dohoda č. 23/37/010/108 o pomoci v hmotnej núdzi.


Zmluva o prevode výpočtovej techniky


KÚPNA ZMLUVA (uzavretá podľa § 588 a nasl. OZ)


Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Fond na podporu kultúry národnostných menšín.pdf


Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Tichý Potok, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


Zmluva o poskynutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022


Darovacia zmluva - Lesné a pozemkové družstvo Tichý Potok


Kúpna zmluva - Katarína Blažovská – Obec Tichý Potok


Zmluva o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie


Dohoda č.22/37.012.73 o pomoci v hmotnej núdzi


NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2022


Dodatok k zmluve UPSVR


Darovacia zmluva Štatistický úrad SR


Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Tichý Potok,
na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


17.03.2022

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

18.02.2022

ZMLUVA o nájme pozemkov a nebytových priestorov


04.02.2022

Zmeny a doplnky smernej textovej časti územného plánu


22.10.2021

Zmluva o prevode majetku štátu
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik


Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Tichý Potok, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


Zmluva Envirofondu 11.2021


Zmluva o termínovanom úvere č. 74/002/21


Zmluva o grantovom účte 08.2021


Zmluva PSK - kroje


Zmluva o Reklame - VLM SR, š.p.


Kúpna zmluva Mgr. Jozef Duda č.106


Memorandum o Partnerstve a Spolupráci


Zmluva DHZ SR

zmluva_dhz_sr_10_05_2021.pdf

Dodatok č.6 k zmluve o združení

dodatok_c_6_k_zmluve.pdf

Zmluva - Testovanie máj 2021

zmluva_o_spolupraci_05_2021 (1).pdf

Zmluva o poskytovaníi služieb ZHT 2019

zmluva_poskytovani_sluzieb_zht_2019.pdf

Dohoda o ukončeni zmluvy 22/2015

dohoda_ukonceni_zmluvy_22_2015.pdf

Zmluva - Testovanie apríl 2021

zmluva_covid_9.pdf


KÚPNA ZMLUVA (uzavretá podľa § 588 a nasl. OZ)

kupna_zmluva_rudo_2021.pdf

Zmluva - Testovanie marec 2021

zmluvy_marec_2021.pdf

Zmluva - Testovanie 28.02.2021

zmluva_28.02.2021.pdf

Zmluva - Testovanie 20.02.2021

zmluva_testovanie_20.02.2021ok.pdf

Zmluva - Testovanie 23.01.2021

zmluva_testovanie_23_01_2021b.pdf

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 1 / 2020

Dodatok_o dielo_Alkon_SV.pdf

Zmluva o výpožičke  so ŠU SR 2020

zmluva_o_vypozicke_SU_SR.pdf

Zmluva 2019

zmluva_2019.pdf

Zmluva 91/2018 - Zámená zmluva

zmluva_91_2018.pdf

Zmluva 05.12.2016

zmluva_irena_cokova_zverejnena.pdf

Zmluva 2016/0638

zmluva_odpad_2016.0638.pdf

Zmluva 12.10.2016

brilla_88_zverejnena.pdf

Zmluva 08.08.2016

08.08.2016.pdf

Zmluva 10.05.2016

10.05.2016.pdf

Cintorín / čiastka

D A R O V A C I A Z M L U V A
Uzavretá dňa 12.09.2014 v Tichom Potoku

darovacia_zmluva_a.pdf

D A R O V A C I A Z M L U V A
Uzavretá dňa 21.10.2015 v Tichom Potoku

darovacia_zmluva_b.pdf

Z M L U V A - ÚZEMNÝ PLÁN - TICHÝ POTOK

urbeko.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.