Najčastejšie sú syry balené do plastového obalu, ale nájdu sa aj také, ktoré sú balené do papiera, hliníkového obalu, prípadne do kombinácie viacerých druhov obalov. Veríme, že práve prostredníctvom konkrétnych príkladov si obyvatelia ľahšie zapamätajú, ako správne triediť jednotlivé druhy odpadov. 

V prílohe vám posielame plagát v PDF formáte s názvom „Ako správne vytriediť obaly od syrov". Prosím, zabezpečte jeho sprístupnenie obyvateľom svojej obce alebo mesta na vašej internetovej stránke alebo v miestnom periodiku.


Zber Separovaného Odpadu 202318.01.2022

Kalendár na separovaný zber 2022


Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom,

že dňa štvrtok 24.06.2021 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja.  Výkup sa uskutoční: od 15:10 do 15:40 hod. pred OBECNÝM úradom


Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2021
INFORMÁCIA K TRIEDENIU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU


 

Informácia k čestnému vyhláseniu o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností


Certifikát za rok 2020