Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2021
INFORMÁCIA K TRIEDENIU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU


 

Informácia k čestnému vyhláseniu o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností


Certifikát za rok 2020