Kontakt - klikni na zväčšenie
Mapa - klikni na zväčšenie
Vitajte v Štelbachu

Úvod

Vitajte na stránkach obce Tichý Potok!        (ENG below)             

 Naša obec leží vo východnej časti levočských vrchov, v hornej časti doliny rieky Torysy, v nadmorskej výške 520 m, no chotár dosahuje výšku v niektorých miestach až 1090 m.

Prvá správa o Tichom Potoku je v súpise dedín Šarišskej stolice z roku 1427. Uvádza sa tam, že dedina patrila šľachtickej rodine z Brezovice. V písomnostiach z tohto obdobia sa uvádza dedina pod názvom Stelbach, alebo Stillbach. Je to pôvodný nemecký názov vo význame Tichý Potok, ktorý vytvorili vlastníci dediny, šľachtici spišsko – nemeckého pôvodu. Miestni obyvatelia tomuto nemeckému názvu dali slovenskú podobu Štelbach.

Demografické údaje:
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci k 31.12.2023 bol 327 obyvateľov.

Národnostná štruktúra:
slovenská národnosť 84,48%, rusínska 8,65%, rómska 1,78%

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: gréckokatolíci 73,54%, rímsko-katolíci 20,61%, evanjelici 1,53%, nezistení 4,32%

Vzdialenosť od Prešova: 47 km

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1428
Nadmorská výška: 520 m.n.m.
Výmera katastra:

     Kataster Tichý Potok : 844 ha
     Kataster Blažov : 46 096 341 m2
     Obec Tichý Potok výmera: 54 224 051 m2

Tichý Potok - základné demografické údaje podľa sčítania obyvateľov k 31. 12. 2021

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo 1/2010/1001716 z 20.decembra 2010 na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina rozhodol s účinnosťou od 1. januára 2011 o pričlenení územia o výmere 54 224 051 m2 (54 km2) územiu obce Tichý Potok, okres Sabinov, z toho do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne územie Blažov územie o výmere 46 096 341 m2 (46 km2) a do katastrálneho územia Tichý Potok územie o výmere 8 127 710 m2 (8 km2).                             

Welcome to the website of the Village of Tichy Potok - Village of the "Murmuring Stream"

Our village lies in the eastern part of the Levoca Highlands, in the upper valley of the Torysa River, at an altitude of 520 m, with nearby hills reaching to 1090 m.

The first record of Tichy Potok is in the list of villages of Saris county from 1427, where it states that the village belonged to a noble family in Brezovica, the next closest village 5 km east. This earliest record lists the village under the name of "Stelbach" or "Stillbach", meaning quiet or gentle stream. This German name has been translated into Slovak as "Tichý Potok". Those who founded the village were nobles of Spiš and German origin. Locals gave the German name Stelbach the current Slovak form.

Demographic data: The number of inhabitants with permanent residence in the village as of 31 December 2023 was 327 inhabitants.

Nationality: Slovak 84.48%, Ruthenian 8.65%, Roma 1.78%

Population by religion:
Greek (Byzantine Rite) Catholics 73.54%, Roman (Latin Rite) Catholics 
20.61%, Evangelicals 1.53%, Unknown 4.32%


Distance to Presov: 47 km

District: Sabinov
Microregion: Upper Torysa
First written record: 1427 C.E.
Altitude: 520 m

Cadastre Tichy Potok: 844 ha  
Cadastre Blažov: 46 096 341 m2  
Tichy Potok municipality area: ​​54 224 051 m2

 

Presov District Office, Department of Internal Affairs, record number 1/2010/1001716, as of the 20th of December, 2010, on the basis of Slovak Government no. 455/2010 Coll., to cancel the Military use of the district of Javorina, decided with effect from the 1st of January, 2011, re: adding the territory with an area of ​​54,224,051 m2 for the municipality of Tichý Potok, Sabinov, including the villlage of Tichy Potok, as the original cadastral of the Blažov territory, area of ​​46,096,341 m2, into the cadastral area of Tichý Potok, with a territory of 8,127,710 m2.


Kancelárie v blízkosti:
Nearby offices:


Copyright © 2008 Obec Tichý Potok. Všetky práva vyhradené.

 tichy potok stelbach stielbach steilbach river flood disaster folklore tradition dam reservoir crown land damage flooding expropriation protest government force discontent