REFERENDUM 2023 (VÝSLEDKY)
Referendum sa konalo v sobotu 21. januára 2023. Z dôvodu nízkej účasti bolo referendum neplatné.  Zdroj: ŠÚ SR

ROZHODNUTIE prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Informácie pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou (MS WORD.docx)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

* * *

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obectp@gmail.com

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieobectp@gmail.com

* * *

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

* * *

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

* * *

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky).


-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia. (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

* * *