Záverečný účet Obce Tichý Potok za rok 2023
    Zverejnené v obci dňa: 03.06.2024


NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2024
    Zverejnené v obci dňa: 31.05.2024


Návrh Rozpočtu na rok 2024-2026 príjmy

   Zverejné 29.11.2023

Návrh Rozpočtu na rok 2024-2026 výdaje
   Zverejné 29.11.2023


2023

Výročná správa obce Tichý Potok za rok 2022


NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2023


2022

Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2022  - Návrh


Návrh rozpočtu - podrobný výpis - PRÍJMY


Návrh rozpočtu - podrobný výpis - VÝDAVKY


Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2021     
     - schvalený


Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - Návrh

N á v r h r o z p o č t u   V Ý D A V K Y


N á v r h r o z p o č t u   P R Í J M Y

2021

Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - Návrh


N á v r h r o z p o č t u  V Ý D A V K Y


N á v r h r o z p o č t u  P R Í J M Y


2020

VÝROĆNÁ SPRÁVA 2020 Tichý Potok


Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

- Navrh Prijmy/Vydaje obce 2020-2022 (pdf)
   Projection of Village income/expenses 2020-2022 (pdf)

navrh_rozpocet_2020_2022b.pdf

2019

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
                Final Accounting for 2019     

zaverecny_ucet_2019.pdf

- Navr Prijmy/Vydaje obce 2019-2021 (pdf)
                    Projection of Village income/expenses 2019-2021 (pdf)

navrh_2019-2021.pdf

2018

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2018 (pdf)
                Final Accounting for 2018


- Navrh Prijmy obce 2018-2020 (pdf)
                    Projection of Village income 2018-2020 (pdf)

navrh_prijmy_2018_2020.pdf

- Navrh Vydaje obce 2018-2020 (pdf)
                    Projection of Village expenses 2018-2020 (pdf)

navrh_vydavky_2018_2020.pdf

2017

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2017 (pdf)
                Final Accounting for 2017


- Navrh Prijmy obce 2017 (pdf)
                    Projection of Village income 2017 (pdf)


- Navrh Vydaje obce 2017 (pdf)
                    Projection of Village expenses 2017 (pdf)


2016

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2016 (pdf)
                Final Accounting for 2016

zaverecny_ucet_obce_2016.pdf

- Vyrocna sprava obce Tichy Potok za rok 2016 (pdf)
                 Annual report for 2016

vyrocna_sprava_tp_2016.pdf

2015

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2015 (pdf)
                Final Accounting for 2015

zaverecny_2015.pdf

- Prijmy obce 2015 (pdf)
                   Village income 2015 (pdf)


- Vydaje obce 2015 (pdf)
                    Village expenses 2015 (pdf)

rozpo__et_v_2q15.pdf