5.4.2024
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Tichý Potok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavba: "Projekt budovania prehrádzok na účely ochrany pred povodňamí a pôdnou eróziou v oblasti Levočských vrchov"    Zverejnené 29.02.2024


Návrh Rozpočtu na rok 2024-2026 príjmy   Zverejnené 29.11.2023


Návrh Rozpočtu na rok 2024-2026 výdaje   Zverejnené 29.11.2023


Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady --- N Á V R H ---


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tichý Potok


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 / 2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb Obcou Tichý Potok